تازا دا رەتتى اۋماق قۇرۋعا ات سالىسايىق

作者:     发布日期:2017/3/17     点击数:99

ەرىكتى ءتىلشى ماري حابارلايدى. ازات جولى وڭتۇستىك الەۋمەتتىك اۋماعى 16-ناۋرىز كۇنى «كوركتى مەكەن قۇرايىق» اتىنداعى ۇرانىن الدىعا قويا وتىرىپ تازالىققا جاۋاپتى كادرلارى الەۋمەتتىك اۋماق تازالىق جۇمسشىلارى  ەڭ تومەنگى تۇرمىستىق قامتاماسىزداندىرۋدان يگىلىكتەنەتىن تۇرعىنداردان بولىپ 4 گرۋپپاعا بولە وتىرىپ ءوز قاراستىلىعىنداعى جەر ءۇي تۇرعىندار رايونى جانە دەنە-تاربيە الاڭىن بينانىڭ قالتارىس بۇرشتارىن تازالاۋعا دەم سالستى، تۇرعىندار ءوز ۇيلەرىنەن كۇرەك، سىبرتكى، قسقىش، بوقتىق سالاتىن قول اربالارىن الا كەلىپ اۋارايىنىڭ سۋىعىنان قورىقپاي، بوقتىق ۇيىندىلەرىن ارام سىنباي ءارى كۇنى ەكى ساعات ەڭبەك ەتۋلەرىنىڭ ارقاسىندا كوشە جولدارى تازا دا رەتتى بولىپ بۇقارانىڭ جاقسى باعاسىن الدى.

كەلۋ قاينارى: ازات جولى وڭتۇستك الەۋمەتتىك اۋماعى

上一篇:الەۋمەتتىك اۋما…  下一篇: