ازات جولى وڭتۇستىك الەۋمەتتىك اۋماعى قۇلاق قورعاۋ قيمىلىن ورىستەتتى

作者:     发布日期:2017/3/21     点击数:126

ەرىكتى ءتىلشى گۇلنۇر حابارلايدى. جۋىردا ازات جولى وڭتۇستىك الەۋمەتتىك اۋماعى قۇلاق قورعاۋ كۇنى كەلۋ  بايلانىسىمەن اۋماق قاراستىلىعىنداعى تۇرعىندارعا قۈلاق قورعاۋ قيمىلىن ورستەتىپ 100دەن ارتىق ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتىپ تۇرعىنداردىڭ تانىمىن جوعارلاتتى.

كەلۋ قاينارى: ازات جولى وڭتۇستىك الەۋمەتتىك اۋماعى

上一篇:الەۋمەتتىك اۋما…  下一篇: